Saukas dabas parks

 • Saukas dabas parks ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kura izveidota 1987.gadā. Saukas dabas parkam ir piešķirts arī Natura 2000– Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas statuss.

 • Latvijā pavisam ir 42 dabas parki, kas sevī ietver noteiktu apvidu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības (piemēram, Gaiziņkalns, Piejūra, Abavas senleja, Ogres ieleja, Daugavas loki, Talsu pauguraine). Dabas parki ir piemēroti raksturīgās ainavas saglabāšanai, sabiedrības izglītošanai un atpūtai, bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai.

 • Īpaši aizsargājamo teritoriju vienota stila apzīmējums

 • Visas īpaši aizsargājamā dabas teritorijas tiek iedalītas vairākās kategorijās: dabas rezervāti, dabas parki, dabas liegumi, nacionālajie parki, aizsargājamo ainavu apvidi, biosfēras rezervāti. Papildus tam kopējā sarakstā tiek iekļauti arī tie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un mikroliegumi, kas ir noteikti kā Natura 2000

 • .

  Saukas dabas parks un citas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā
  Avots: http://www.daba.gov.lv/index.php?objid=257

 • Saukas dabas parks atrodas Viesītes novada(agrāk Jēkabpils rajona) Elkšņu, Rites un Saukas pagastos.

 • Platība – 56,35 km2.

 • Dabas parks izvietots Sēlijas paugurvaļņa augstāko daļu, kur uz austrumiem no Saukas ezera paceļas Ormaņu kalns. Parka teritorijā ir Saukas ezers (718 ha), Lielais Klauces ezers, Bukūzis, Aklais ezers, Klauces upe un Dūņupe.

 • Atrodas daudzi dižkoki un savrupi, savdabīgi koki – ozoli, oši, priedes, pīlādži, arī mežrožu audzes. Ievērojams un atraktīvs ekoloģiskās ainavas elements ir arī Lones lieldārzi ar ābelēm. Aizsargājamā teritorija un tai pieguļošās teritorijas ir bagātas ar arheoloģiskajiem objektiem – kulta vietām, pilskalniem, senkapiem un kapsētām, apmetnēm un pilskalniem ar apmetni un tādiem kultūrvēsturiskās ainavas elementiem kā – novadam raksturīgās būvniecības tradīcijās veidotām viensētām, muižu apbūves ansambļiem, dievnamiem, ceļmalas krogiem, dzirnavām u.c.

 • Dabas parka teritorijā ir vairāk kā pusotra simta īpašumi.

 • Viens no dabas parka centrālajiem objektiem ir Saukas ezers. Tas atrodas Sēlijas paugurvaļņa dienvidu daļā 78,5 metrus virs jūras līmeņa. Ezers ir vislielākais Zemgales ezers un piecpadsmitais lielākais Latvijas ezers. Tam ir noapaļota taisnstūra forma un mazrobota krasta līnija. Ezeram pieguļošajās teritorijās pārsvarā ir ganības, pļavas, dārzi, un meži. Krasti ir stingri, smilšaini lēzeni vai stāvi. Vietām tie ir krauji, mēreni apauguši ar kokiem un krūmiem. Ezera ziemeļaustrumu galā ietek Klauces upīte, tā dienvidu galā – vairāki grāvji un strauti. No ezera tā rietumu galā iztek Dienvidsusējas pieteka – Dūņupe.

 • Parkā atrodas daudzi dižkoki un savrupi, savdabīgi koki – ozoli, oši, priedes, pīlādži, arī mežrožu audzes. Ievērojams un atraktīvs ekoloģiskās ainavas elements ir arī Lones lieldārzi. Aizsargājamā teritorija un tai pieguļošās teritorijas ir bagātas ar arheoloģiskajiem objektiem: kulta vietām, pilskalniem, senkapiem un kapsētām, apmetnēm un pilskalniem ar apmetni un tādiem kultūrvēsturiskās ainavas elementiem kā novadam raksturīgās būvniecības tradīcijās veidotām viensētām, muižu apbūves ansambļiem, dievnamiem, ceļmalas krogiem u.c.

 • Ar detalizētu Saukas dabas parka aizsardzības plānu, tā pielikumiem un precīzu robežu shēmu var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā: