Saukas dabas parka biedrība

 • 2003.gada 5.decembrī tika dibināta sabiedriskā organizācija „Saukas Dabas Parka Fonds”. Par tās darbības mērķi tika izvizīta Saukas dabas parka un apkārtējās teritorijas ainavisko vērtību, bioloģisko daudzveidības un teritorijas kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšana, vienlaicīgi nodrošinot arī izglītošanas un audzināšanas funkciju izpildi un teritorijas attīstību.

 • Organizācijas dibināšanā piedalījās 36 Saukas, Rites un Elkšņu pagasta iedzīvotāji – zemnieki, uzņēmēji, pensionāri un citi aktīvie iedzīvotāji. Organizācija sava mērķa sasniegšanai ir izvirzījusi vairākus uzdevumus, no kuriem viens ir Saukas dabas parka teritorijas sakārtošana un uzturēšana, veidojot to par pievilcīgu tūrisma objektu un patīkamu dzīves vidi iedzīvotājiem.

 • Saskaņā ar likumdošanas prasību maiņu, 2005.gadā Saukas Dabas Parka Fonds tika pārreģistrēts par Saukas Dabas Parka Biedrību.

  Saukas Dabas Parka Biedrības logo

 • Biedrības pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir valde. 2004.gada 11.martā sabiedriskās organizācijas tā sanāca uz savu pirmo sēdi. Biedrības valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un sešiem valdes biedriem.

  Saukas Dabas Parka Biedrības valde 2009.gadā

 • Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce. Kārtējās kopsapulces sasauc valdes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.

 • Saukas Dabas Parka Biedrības kopsapulce 2009.gada maijā

 • Saukas Dabas Parka Biedrības aktivitātes kalpo kā teritorijas izaugsmes un tūrisma laukos attīstības pamats. Organizācijas biedru un atbalstītāju darbs ir veicinājis tūrisma produktu veidošanos, pakalpojumu attīstību un jaunu aktivitāšu piedāvājumu lauku teritorijā.

 • Uz 2010.gada 1.janvāri organizācijā ir 56 biedri: 4 juridiskas un 52 fiziskas personas.

 

Saukas Dabas Parka Biedrības kontaktinformācija

Kontaktpersona: Aigars Skrupskis
Adrese: "Pagastmāja", Saukas pagasts, Viesītes novads, LV 5224
Mob. telefons: 28663364
Fakss: 6 52 292 592
E-pasts: saukasdabasparks@inbox.lv
Reģ. Nr: 40008079842
Banka: Swedbank
Norēķinu konta Nr.: LV73HABA0551006724101